TEACHER TEAM

杭州天水艺术教育教职员工合影

林信添

林信添

杭州天水艺术教育创始人、杭州天水艺术教育集团董事长

张永琴

张永琴

杭州天水艺术教育联合创始人、校长

兰宇

兰宇

杭州天水艺术教育行政校长

邓文松

邓文松

杭州天水艺术教育校长助理、色彩主管

鲁昌华

鲁昌华

杭州天水艺术教育教学副校长、素描主管

阙宏曦

阙宏曦

杭州天水艺术教育教务副校长、速写主管

吴忠先

吴忠先

杭州天水艺术教育教师

刘智诚

刘智诚

杭州天水艺术教育教师

岳珠珠

岳珠珠

杭州天水艺术教育教师

晁辉辉

晁辉辉

杭州天水艺术教育教师

白杰

白杰

杭州天水艺术教育教师

李耐斌

李耐斌

杭州天水艺术教育教师

谢运凯

谢运凯

杭州天水艺术教育教师

彭政

彭政

杭州天水艺术教育教师

俞洁雷

俞洁雷

杭州天水艺术教育教师